Zasady korzystania z obiektu
Dodane przez admin dnia Listopad 08 2011 22:04:15
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1.Ogólne zasady korzystania z obiektu:

1) obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu:
a)planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowici:
-od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:00
b)boiska są dostępne dla wszystkich chętnych:
-od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 22:00
-sobota  w godz. 10:00 – 21:00 z wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych i innych imprez szkolnych;
-niedziela w godz. 10:00 – 21:00
2) korzystanie z obiektu jest  bezpłatne;
3) przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
4) dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
5) wszystkich korzystających z boiska obowiązuje  strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe lub turf (na boisko trawiaste);
6) zajęcia na obiekcie organizuje trener (instruktor);
7) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy (instruktor ) może zawiesić korzystanie z obiektu;
8) prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły;
9)dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do trenera (instruktora) wystąpi określona imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób;


2.Podstawowe obowiązki użytkownika:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
2) stosowanie się do poleceń trenera (instruktora);
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
4) dokonanie wpisu w Księdze użytkowników;
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
6) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

3.Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
2) palenia papierosów;
3) przebywania w stanie nietrzeźwym;
4) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
5) wprowadzania zwierząt;
6) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców;
7) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
8) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
9) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
10) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
11) niszczenia trawy wokół ogrodzenia.

4.Regulamin korzystania z szatni „Orlika”:

1) korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość;
2) po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki instruktorowi i wpisać do Zeszytu usterek;
3) korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody;
4) zabrania się:
-zaśmiecania szatni;
-palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających;
5) za cenne przedmioty pozostawione w szatni lub na boiskach Zarządca i trener nie ponoszą odpowiedzialności;
6) wartościowe przedmioty należy pozostawić w szafce, w recepcji;
7) klucz do szatni znajduje się w recepcji;
8) dla korzystających z szatni dostępne są toalety i prysznice.