Sankcje i odpowiedzialność
Dodane przez admin dnia Listopad 08 2011 22:05:37
SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Trener (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
3) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki.